Prin achiziționarea biletului (biletelor), luați la cunoștință următoarele: Organizatorul evenimentului își rezervă dreptul de a solicita participanților la un eveniment cu bilet să respecte anumite protocoale și cerințe de sănătate și siguranță, fie că sunt stabilite de Organizatorul evenimentului, de Artistul interpret sau de condițiile de desfășurare a evenimentului, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile care reglementează participarea la evenimente. Experiența a arătat că o astfel de cerință poate include, fără a se limita la acestea, disponibilitatea și prezentarea unui certificat de vaccinare, obligația de a purta o mască de protecție și de dezinfectare a mâinilor sau respectarea normelor de distanțare socială, acestea putând fi însă completate de alte cerințe. Normele și reglementările, pentru care legislația aplicabilă și decretele guvernamentale fac autoritate în primul rând, precum și reglementările epidemiologice în vigoare la data evenimentului sunt publicate pe site-urile web ale Organizatorului (www.backstage-events.ro) și ale locului de desfășurare a evenimentului, vă rugăm să vă țineți la curent cu aceste informații! Vă rugăm să rețineți că familiarizarea cu regulile și restricțiile de intrare la eveniment este întotdeauna responsabilitatea participantului, adică a Dumneavoastră, în timp ce aplicarea acestora este cea a Organizatorului evenimentului. Prin urmare, în cazul în care ignorați sau încălcați regulile de intrare anunțate sau impuse de lege, Organizatorul evenimentului are dreptul de a vă refuza accesul dumneavoastră sau al deținătorului biletului pe care l-ați cumpărat, dar pe care l-ați transferat altei persoane, sau de a solicita ca deținătorul biletului să părăsească evenimentul, fără a vă oferi compensații, despăgubiri și/sau rambursarea prețului biletului sau a unei anumite părți din acesta.

By purchasing your ticket(s), you acknowledge the following: the Event Organizer reserves the right to require the attendees of a ticketed event to comply with certain health and safety protocols and requirements, whether determined by the Event Organizer, the performing Artist or the venue terms of the event, in compliance with the provisions of the applicable legislation governing attending of events. Experience has shown that such a requirement may include, but is not limited to, the availability and presentation of a vaccination card, the obligation to wear a face mask and of hand disinfection, or compliance with social distancing rules, these however may be supplemented by other requirements. The rules and regulations, for which applicable legislation and government decrees are authoritative primarily and the epidemiological regulations effective at the time of the event are published on the websites of the Event Organizer (www.backstage-events.ro) and the event venue, please keep up to date with this information! Please note that familiarizing with the rules and restrictions for entering the event is always the responsibility of the attendee, i.e. you, while enforcing them is that of the Event Organizer. Therefore, if you ignore or violate the entry rules announced or required by law, the Event Organizer has the right to refuse admission to you or the holder of the ticket you have purchased but transferred to someone else, or request that the ticket holder leave the event, without compensation, indemnification and/or refunding the ticket price or a certain part thereof.

Jelen belépőjegy vagy belépőjegyek vásárlásával Ön a következőket veszi tudomásul: A rendezvény szervezője fenntartja magának a jogot, hogy a jeggyel látogatott rendezvényen résztvevők számára meghatározott egészségügyi és biztonsági protokollok, követelmények betartását írja elő, akár a rendezvény szervezője, akár a fellépő művész, akár a rendezvény helyszínének házirendje által meghatározva, a rendezvények látogatására vonatkozó mindenkori aktuális jogszabályi intézkedések előírásainak megfelelően. A tapasztalatok alapján ilyen követelmény lehet többek között például a vakcinaigazolvány megléte és bemutatása, maszkviselési, illetve kézfertőtlenítési kötelezettség vagy távolságtartási szabályok betartása, ezek azonban kiegészülhetnek más előírásokkal is. Ezen szabályokat, amelyek tekintetében elsősorban a hatályos jogszabályok, kormányrendeletek a mérvadók, és a rendezvény idején érvényes aktuális járványügyi előírásokat a rendezvény szervezőjének (www.backstage-events.ro), illetve a rendezvény helyszínének honlapján teszik közzé, ezeket mindig kísérje figyelemmel! Kérjük vegye figyelembe, hogy a rendezvényre történő belépési szabályok és korlátozások megismerése minden esetben a rendezvény látogatójának, vagyis Önnek a feladata, betartatása pedig a rendezvény szervezőjének felelőssége. Ezért amennyiben Ön a meghirdetett, illetve a törvény által előírt belépési szabályokat figyelmen kívül hagyja vagy megszegi, úgy a rendezvény szervezőjének kártérítés, kártalanítás és/vagy a jegyárának vagy annak meghatározott részének visszafizetési, visszatérítési kötelezettsége nélkül jogában áll megtagadni Öntől, illetve az Ön által vásárolt, de másra átruházott belépőjegy tulajdonosától a rendezvényre történő belépést, illetve a rendezvény elhagyására felszólítani.

Conform reglementărilor și legislației în vigoare, concertele organizate de BACKSTAGE PRODUCTION SRL sunt considerate un eveniment muzical, astfel că în locația de concert pot fi prezenți doar participanții protejați împotriva coronavirusului COVID-19 și persoanele neprotejate cu vârsta sub 12 ani aflate sub supravegherea acestora. (În calitate de cetățean străin, vă rugăm să rețineți că regulile de intrare în Romania pot fi diferite de cele aplicabile la intrarea la evenimente de masă).

Pentru a dovedi protecția împotriva virusului COVID-19 puteți folosi:

  • Certificatul digital COVID al UE, (Certificatul de testare al UE este exclus) *.

  • un certificat de protecție străin recunoscut de autoritățile române**

identitatea dumneavoastră poate fi verificată prin prezentarea oricărui document de identitate valabil. ***

   * Lista țărilor recunoscute de România și modelele de certificate străine de protecție sunt disponibile pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului: 

http://www.mae.ro

   ** O persoană este considerată protejată, dacă este prezentat certificatul digital COVID al Uniunii Europene

a) împotriva coronavirusului

aa) autorizat de către Agenția Europeană pentru Medicamente,

ab) inclus în lista de vaccinuri autorizate de Organizația Mondială a Sănătății pentru utilizare în situații de urgență, sau

ac) a fost vaccinat cel puțin o dată cu un vaccin autorizat în România și utilizat pentru vaccinarea populației, iar de la prima vaccinare nu a trecut încă un an sau mai puțin, sau

b) persoana este protejată împotriva bolii provocate de coronavirus (în continuare: infecție). O persoană este considerată protejată de infecție dacă atestă, cu un certificat digital Covid, că au trecut cel puțin 15 și cel mult 180 de zile de la ultimul test biologic molecular (testul PCR SARS-CoV-2) capabil să detecteze coronavirusul și efectuat în conformitate cu reglementările medicale profesionale sau de la un test PCR pozitiv recunoscut ca fiind autorizat pentru eliberarea unui certificat conform cu legislația UE, articolul 7.

 *** Existența și valabilitatea certificatului de imunitate, precum și vârsta participantului sunt verificate înainte de a intra în locul de desfășurare a evenimentului, în absența unor documente valabile, organismul sau persoana care efectuează verificările la intrare este obligat să refuze intrarea la eveniment. Datele obținute în timpul controlului nu vor fi înregistrate în niciun fel.

Vă rugăm să rețineți că regulile și restricțiile de intrare se pot modifica până în ziua evenimentului, fiind întotdeauna responsabilitatea participantului la eveniment să cunoască regulile în vigoare. Cu privire la regulile efective actuale de intrare și participare la eveniment, site-urile web respective ale Organizatorului evenimentului, ale Distribuitorului de bilete și ale Locului de desfășurare a evenimentului încearcă să informeze deținătorii de bilete. Cu toate acestea, operatorii site-urilor web nu își asumă responsabilitatea pentru orice inexactități sau deficiențe care pot apărea pe paginile lor.

According to the regulations and legislation currently in force, the concerts organized by BACKSTAGE PRODUCTION SRL are considered a musical event, so only attendees protected against the COVID-19 coronavirus and unprotected persons under 12 years of age under their supervision may be present at the concert venue. (As a foreign citizen, please note that the rules for entering Romania may differ from those applicable to entering mass events.)

To substantiate protection against the COVID-19 virus you may use:

  • EU Digital COVID Certificate, (EU Test Certificate is excluded) *

  • a foreign protection certificate recognized by the Romanian authorities**

your identity can be verified by means of presenting any valid identity document. ***

   *    The list of countries recognized by Romania and the samples of foreign protection certificates are available on the official website of the Ministry of Foreign Affairs and Trade: 

http://www.mae.ro

   **  A person is considered protected, if the European Union digital COVID certificate is presented

a) against the coronavirus

aa) authorized by the European Medicines Agency,

ab) included in the list of vaccines authorized by the World Health Organization for emergency use, or

ac) has been vaccinated at least once with a vaccine authorized in Romania and used for vaccination of the population, and one year or less has not yet elapsed since the first vaccination, or

b) the person is protected against the disease caused by the coronavirus (hereinafter: infection). A person is considered protected by infection if s/he certifies with a digital Covid certificate that at least 15 and not more than 180 days have elapsed since the last molecular biological test (SARS-CoV-2 PCR test) capable of detecting the coronavirus and conducted in conformity with professional medical regulations, or from a positive PCR test recognized as authoritative for the issuance of a EU legislation, Article 7 compliant certificate.

 ***  The existence and validity of the immunity certificate, and age of the attendee are checked before entering the event venue, in the absence of valid documents, the body or person performing entry checks is obliged to refuse entry to the event. The data obtained during the inspection will not be recorded in any way.

Please note that the rules and restrictions for entering may change until the day of the event, it is always the responsibility of the event attendee to be aware of the current rules. About the actually effective rules of entering and participating in the Event, the respective websites of the Event Organizer, the Ticket Distributor and the event Venue try to keep the ticket holders informed. The operators of the websites however do not take responsibility for any inaccuracies or deficiencies that may occur on their pages.